Data Anggota Keluarga


No Keluarga Sektor Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Jenis Kelamin Status Keluarga
1 R. Sirait SP/ V Br Haloho 2 / Markus Aurelia Febriani Br Sirait 0001-01-01 - Perempuan Anak
2 R. Sirait SP/ V Br Haloho 2 / Markus V Br Haloho 0001-01-01 - Perempuan Ibu
3 R. Sirait SP/ V Br Haloho 2 / Markus R Sirait 0001-01-01 - Laki-Laki Ayah